Regulamin konkursu „Pożyczka w ZAIMO z audiobookiem”

Regulamin konkursu „Pożyczka w ZAIMO z audiobookiem”

Regulamin konkursu „Pożyczka w ZAIMO z audiobookiem”

I. Organizator

1. Organizatorem akcji „Pożyczka w ZAIMO z audiobookiem” („Akcja”) jest Online Media Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310668, dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-258-32-83, wysokość kapitału zakładowego 125.000 złotych (dalej: „Organizator”) we współpracy z KreditechHolding SSL GmbH, Ludwig-Erhard-Strasse 1,20459 Hamburg, Niemcy; Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st. Hamburg w Hamburgu – HRB 122027., Ust-IdNr. DE282010517 (dalej: „Kreditech”).
2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Akcji oraz prawa i obowiązki uczestników Akcji.
3. Uczestnictwo w Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Akcji warunków Regulaminu.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych w celu niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Akcji. Organizator informuje, że udział Uczestnika w Akcji, a zatem również udostępnienie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne, zaś Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Główne założenia Akcji:
a) osoba, która spełni warunki określone w Regulaminie, decydujące o uczestnictwie w Akcji, a w szczególności złoży za pośrednictwem linku trackingowego Organizatora wniosek o Pożyczkę w Zaimo i ją otrzyma, stanie się uczestnikiem Akcji,
6. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. Czas trwania Akcji

1. Akcja trwa od dnia 13.07.2015 r. do dnia wyczerpania puli 200 Audiobooków w Akcji przyznanych Uczestnikom, jednak nie później, niż do dnia 31.08.2015 r. W przypadku wyczerpania Puli Audiobooków w Akcji, Organizator oraz Kreditech poinformuje o zakończeniu Akcji na stronie internetowej odpowiednio: zaimo.pl/audiobook oraz https://www.optimise.pl/audiobook/
2. Okres na składanie wniosków internetowych o pożyczkę, o których mowa w pkt III.1 lit. c, trwa od dnia 13.07.2015 r. do dnia 31.08.2015 r lub do wyczerpania puli audiobooków.

III. Zasady udziału w Akcji

1. Uczestnikiem Akcji (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która łącznie spełnia poniższe warunki:
a) nie posiada żadnego produktu kredytowego oferowanego przez Kreditech (dalej: „Produkt Kreditech”), jak również nie składała wniosku o taki produkt w okresie ostatnich 30 dni przed przystąpieniem do udziału w Akcji;
b) za pośrednictwem linku trackingowego Organizatora, w okresie o którym mowa w pkt II.1 wypełnieniła i przesłała do Kreditech internetowy formularz wniosku o Pożyczkę (dalej: „Wniosek”). W Akcji nie będą brane pod uwagę wnioski pochodzące z innego źródła w Internecie, niż złożone za pośrednictwem linku trackingowego Organizatora;
c) została jej przyznana przez Kreditech Pożyczka, w wyniku rozpatrzenia Wniosku oraz podjęcia decyzji opartej na dokonanej ocenie zdolności kredytowej wnioskodawcy;
2. Z Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Kreditech, osoby zatrudnione przez te podmioty na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Podanie nieprawdziwych danych lub przedstawienie nieprawdziwych dokumentów skutkuje wykluczeniem Uczestnika z udziału w Akcji łącznie z utratą prawa do audiobooka.

IV. Zadanie

1. Pulę audiobboków, o której mowa w pkt V.1 lit. b) otrzyma 200 pierwszych Uczestników, którzy w okresie trwania Akcji spełnią łącznie poniższe warunki:
a) dokonają pierwszej wymaganej minimalnej splaty zadlużenia na rachunku Pożyczki, po pierwszym okresie rozliczeniowym, zgodnie z informacją i w terminie zawartymi w wyciągu do Pożyczki.

V. Nagrody

1. Nagrodą dla Uczestników w Akcji jest kwota Pula trzech Audiobooków: do ustalenia…
2. Wysłanie Puli 3 audiobooków do Uczestnika nastąpi w terminie 14 dni od dnia spełnienia ostatniego z wymaganych warunków uzyskania Puli trzech audiobooków.
3. Do Uczestnika Organizator wyśle link, zawierający 3 audiobooki do odebrania w sklepie internetowym Nexto.pl
4. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Pulę 3 audiobooków.
5. Audiobooki będą przekazywane wyłącznie w trybie określonym powyżej w Regulaminie.
6. Osoby, które uzyskały prawo do Nagrody w Akcji nie mogą przenieść tego prawa na osoby trzecie.

VI. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy o Pożyczkę oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem telefonicznego biura obslugi klienta lub korespondencyjnie. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania zgłaszającego reklamację, telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Online Media Group Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, z dopiskiem „Akcja Zaimo”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych, niezbędnych informacji od Uczestnika, jednak o okres nie dłuższy, niż czas oczekiwania na ww. dodatkowe informacje, o których przekazanie zwrócił się Organizator.
4. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 13.07.2015 r.
5. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://www.optimise.pl/audiobook-regulamin/ oraz na portalu https://www.zaimo.pl/download/regulamin_audiobook/regulamin_pożyczka%20z%20audiobookiem.pdf

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to use our website you consent to the use of cookies. To read more about the cookies we use please take a look at our Privacy Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close